Từ hồi cặp mắt em mò mẫm
Đã mấy ngàn năm theo đuổi anh?
Cây cối, đá nứt toác thành nguyên tử
Từ những tia nhìn của mắt em

Bao nhiêu biển nhiễm độc từ đó
Các rừng già bị cháy thành than
Chỉ có anh đang còn chịu đựng
Lừa nó ra bao nhiêu giọt lệ tràn


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 8), Hội Nhà Văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)