Thời gian dừng lại - Người nào nói như thế
Là những người đang đi dừng lại
Thời gian lao đi - Người nói như vậy
Là những người đang đi như bay

Người chờ đợi nói thời gian dài vô tận
Người nô lệ nói sao nó đứng yên
Nhà triết học coi nó thật sâu sắc
Người sáng tạo thấy thiếu vô cùng
Người này cho là hạnh phúc
Người kia kêu bất hạnh ghê
Kẻ bị cuốn theo và vô vọng
Vân vân và vân vân
Chỉ đóng góp ít nhiều về tình cảm

Phát minh của Einstein làm thay đổi không nhiều
Quan điểm chung của loài người vẫn vậy


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 8), Hội Nhà Văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)