Ta phải mang vào, lùa vào thuyền tất cả
Kể cả các từ ngữ. Không để ngoài từ nào
Một từ địa phương cũng đừng ruồng bỏ
Không có gì là thừa thãi, không cần

Có thể trút mưa dù bốn vạn ngày
Bốn vạn đêm mưa tuôn xối xả
Không bong bóng nào cắn rứt lương tâm
Bám theo chiếc thuyền Noé giúp đỡ

Bởi vì nước rồi sẽ cạn đi
Bùn lầy cũng sẽ khô đi hết

Lúc đó chúng ta lại có thể tạo ra
Từ những từ ngữ đã giữ gìn
Những hạt lúa mì đầu tiên
Nếu như ta không thể sống tiếp
Bằng những động từ


Nguồn: Văn học nước ngoài (số 8), Hội Nhà Văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)