Núi đá trời xa đổ một dòng
Ào ào trăm thước nước reo ngông
Suối bay đảo ngược rừng Ngân Hán
Thác giận nằm ngang tưởng ráng hồng
Hang động phủ tràn theo sấm dậy
Hạt châu nghiền sáng ánh trời trong
Khách du đừng nói Lư Sơn tuyệt
Có biết nơi này nhất Hải Đông?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)