Gặp nhau chỉ cậy giấc mơ,
Tìm chàng chàng cũng thẩn thơ đi tìm.
Đêm sau vào mộng thì xin,
Đi cùng lúc để cùng tìm gặp nhau.


Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)