Đầu Tị đuôi Thìn ách đã qua,
Xuân sang Nhâm Ngọ thế nào ta?
“Phục hưng” thiếp đỏ treo ngàn ngõ,
Ra lệnh cờ xanh đuổi quỷ ma.
Tháng chạp lạnh lùng trời tối mịt,
Điềm lành năm sắc nhật tường ba,
Văn nầy chẳng chịu Tần thiêu đốt,
Đọc sách bên đèn nở cựu ba.

tửu tận tình do tại