Đáng thương, ứng tuyển thảy xưng thần
Mà khác ban đầu được ấm thân
Thà cứ để khô hình khúc củi
Còn hơn mặc rối áo chim thuần
Tránh danh trí thức quê nghèo túng
Nhờ bóng đàn bà buổi khó khăn
Huỷ hoại muôn điều, sao nỗi thế
Soạn thư, ai gửi tới minh quân?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)