Gầm trời mải ngắm khắp muôn phương
Một cõi Nam bang cảnh đoạn trường
Ngùn ngụt cháy nhà, mây lẫn khói
Trùng trùng khua giáo, máu cùng xương
Yến làm cây rậm kinh hoàng tổ
Quạ bỏ thành cao quạnh vắng tường
Quân tử vẫn buồn xem thế cuộc
Nhớ xưa nhường nhịn thuở Ngu Đường.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)