Chuyến đi muôn dặm suốt cơ đồ
Vâng chiếu hạ thần được bái vua
Bó buộc phương Nam ngồi đấy mãi
Lớn lên Thành Bắc đến bây giờ
Chưa tàn mộng điệp về quê quán
Đã mỏi vó câu khuất cõi bờ
Phó mặc tấc lòng trao viễn xứ
Xa nhìn nhẹ gót tới kinh đô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)