Từ thu Kỷ Tỵ đến bây giờ
Luống thẹn trai tài chẳng xứng cho
Giữ quận ngoài đời không kế giỏi
Tề gia trong họ vẫn mưu khờ
Kết giao người khác còn e ngại
Tâm sự mình ta thấy tối mờ
Tình cảm bảy điều, quan trọng nhất:
Trời xanh chớ oán, cũng đừng lo.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)