Nam nhi hùng dũng tới sa trường
Khảng khái lòng quân chẳng ngóng làng
Thái Bạch cao cao trời thước rưỡi
Ánh gươm báu sáng loáng cùng trăng

tửu tận tình do tại