Hết biên giới ách tai chưa hết
Thêm một lần đuổi vết chim hồng
Đường đi giống núi giống sông
Mà người đi chẳng một lòng như nhau
Chốn sơn lâm ẩn sâu Bắc Địch
Cây cỏ xoay lưng nghịch gió đông
Nam nhi chí khí phụ lòng
Làm sao lập được chiến công đất này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.