Nào nón tu lờ nào mũ thâm,
Đi đâu chẳng đội để ong châm.
Đầu sư há phải gì bà cốt,
Bá ngọ con ong bé cái nhầm.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Ong đốt sư

Nào mũ ni nào áo thâm,
Đi đâu chẳng đội để ong châm.
Đầu sư há phải chi bà cốt,
Bá ngọ con ong bé cái nhầm.
- Bản Xuân Hương thi sao chép tựa là Vịnh ong đốt đầu sư.

- Bản Tạp thảo tập chép tựa là Vịnh phong giảo tăng nhân thủ (Vịnh ong đốt đầu sư).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008