Xin cùng trời đất bước vào xuân
Khí ấm lan nhanh khắp cõi trần
Cửa hé tiếng mưa phân tối sáng
Hương lay làn khói nói tà chân
Ngũ hành vạn vật theo sinh khắc
Nghìn dặm tam tài chọn thánh nhân
Công chuyện quanh năm bàn tháng hổ
Ngày thường việc khó lượng canh dần

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.