Đêm mờ mịt tối đợi canh tân,
Xe Chúa xuân bay nhẹ giáng trần.
Hương cỏ, gió vườn vương vít dạ,
Chó nhà, gà xóm ngỡ ngàng xuân.
Suốt mùa, nắng đậu đâu dăm bữa,
Tảng sáng, tuổi lên quá thất tuần.
Nếu tính việc năm nhằm tháng hổ,
Lúc tay cần khéo, lựa đang dần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.