Giọt xuân lác đác thoảng đâu đây,
Gió cuốn sạch nhơ, khí ấm đầy.
Én liệng lưng trời khoe tiết mới,
Rồng vươn nóc mái bảo kho đầy.
Vẽ tranh thuỷ mặc, mưa lừa sáng,
Dệt gấm hồi văn, nắng được ngày.
Ong bướm xôn xao, hoa cất tiếng,
Ai mang ngọc dát khắp chồi cây?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.