Xuân đời hiện giữa tấm gương trong,
Gợn sóng lăn tăn sạch cõi lòng.
Lối đất, đào hoa khoe nảy nụ,
Bến mê, mây tóc gội bềnh bông.
Chân chèo thuyền đó, khua xiên nắng,
Chữ tán dân chài, trải chật sông.
Gác bút, dạo chơi nơi ngọn nước,
Kẻo ra biển cả, ngược sao dòng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.