Trời đất hữu tình sinh quốc tổ,
Hằng năm hành lễ bên lăng mộ.
Mười phương đông đủ chật Hy Cương
Vạn dặm xa xôi tìm Phú Thọ
Nghe, Nghĩa Lĩnh cao thuận lối đi
Rằng, Phong Châu rộng nên vua ngự
Người đi có nhớ chốn quê này
Bạch Hạc, ba sông còn cảnh cũ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.