Hình như tiếng dế gọi mầm xanh,
Khiến thổ công nhầm tính chuyển canh.
Thắp nén hương thơm, ơn nghiệp tổ,
Dán câu đối đỏ, viết tên mình.
Mịt mùng lối xóm trời chưa sáng.
Le lói nhà ta lửa ấm tình.
Nghe nói, Chúa xuân khi đã đến,
Ngũ hành tương khắc đổi tương sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.