Ngày nóng đi chơi hóng cảnh quê
Côn sơn là chốn dễ đâu bì
Gió trời, bàn đá hiu hiu phẩy
Tán lá, ô rừng bát ngát che
Vạn kiếp, đao vàng tìm tay liếc,
Lục đầu, sóng nước gợi bút đề
Đời như chót nợ đường thôn ấy
Đã đến mà sao chẳng muốn về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.