Nguồn: Tháng Tám ngày mai, thơ của Giang Nam, Nxb Văn học, in 3.070 cuốn, khổ 12x17cm, tại xưởng in CTHD Minh Sang, 101 phố Sinh Từ Hà Nội, số in 977 - số xuất bản 22, xong ngày 30-6-1962, gửi lưu chiểu tháng 7-1962

Tháng Tám hôm qua là trận mở đầu
Cho Tháng Tám ngày mai long trời lở đất
Có Tháng Tám là có ngày Thống nhất

(G. N.)