65.00
Nước: Đức
9 bài thơ
Tạo ngày 20/02/2010 19:36 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 21/02/2010 19:07 bởi hongha83
Friedrich Nietzsche (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) là triết gia và thi nhân Đức, gốc Ba Lan cha đẻ thuyết Siêu nhân. Sinh ở Röcken bei Lützen, mất ở Weimar. Đại biểu của chủ nghĩa phi lí và ý chí luận, giáo sư ngữ văn, bạn thân của nhạc sĩ Đức Vacnơ R. (R. Wagner), chịu ảnh hưởng tư tưởng của Vacnơ và Sôpenhaoơ A. (A. Shopenhauer). Chết trong trạng thái điên. Nitsơ là một nhà triết học duy tâm, xuất hiện vào thời kì chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Sự bế tắc của chủ nghĩa tư bản đã được biểu hiện sâu sắc qua các tư tưởng của Nitsơ ở chỗ ông "đánh giá lại tất cả các giá trị", thẩm tra lại những tiêu chuẩn của hệ tư tưởng tư sản tự do, của triết học duy lí, của đạo đức học cổ truyền, của giáo lí đạo Kitô. Nguyên tắc không thay đổi trong triết học của ông là…