55.00
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2010 20:18

Liebeserklärung

Oh Wunder! Fliegt er noch?
Er steigt empor, uns seine Flügel ruhn?
Was hebt und trägt ihn doch?
Was ist ihm Ziel und Zug und Zügel nun?

Gleich Stern und Ewigkeit
Lebt er in Höhn jetzt, die das Leben flieht,
Mitleidig selbst dem Neid -:
Und hoch flog, wer ihn auch nur schweben sieht!

Oh Vogel Albatross!
Zur Höhe treibt's mit ew'gem Triebe mich.
Ich dachte dein: da floss
Mir Thrän' um Thräne, - ja, ich liebe dich!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thế Phong

Huyền diệu bao nhiêu em bay lên
Em bay lên mãi cánh không ngừng
Ai đưa em lại, ai dạy dỗ?
Bay theo gió thổi rồi ngừng đâu?

Bất diệt như em chỉ có sao
Sống trên cao vút giống ai nào?
Không còn thương xót và thèm muốn
Sống ở trên cao, sống vút cao

Hải điểu, ta nhắn loài hải điểu
Cánh bay thèm muốn cao thinh không
Đẩy ta theo với cùng đi nhé
- Dù lệ rơi hoài ta vẫn ưng


Nguồn: Friedrich Nietzsche - Triết nhân và thi nhân, NXB Lao Động, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản chuyển ngữ tiếng Anh

Declaration of love

Oh wonder! Is he flying still?
He rises, and his wings do rest?
What lifts him, and does bear him, though?
What are now goal and flight and reins to him?

Like star and eternity
He lives in heights now, that are fled by life,
Has mercy even towards envy -:
And high flew he, who merely sees him float!

O dear bird Albatros!
Towards the heights eternally I'm driven.
I thought of you: and flow
Did tear by tear, - yes, I love you!

Translated by Leonard Cohen

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời