Mỗi bài hát
Là phần còn sót
Của tình yêu.

Mỗi tia sáng
Phần còn sót
Của thời gian.

Một chiếc nút
Của thời gian.

Và mỗi tiếng thở dài
Phần còn sót
Của tiếng khóc