Laocoon man dại

Mi mới thật là khỏe khoắn
dưới nửa vành trăng!

Kẻ chơi cầu tường gia tăng.

Mi mới thật là khoẻ khoắn
khi hăm dọa gió!

Daphné và Atys
biết nỗi đau của mi.
Không thể nào giải thích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé