Ki-tô,
cầm một tấm gương
trong mỗi bàn tay.
Ông làm bội trùng
cái bóng chính mình.
Ông phóng chiếu trái tim mình
qua những khoé nhìn
đen.
Tôi tin!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé