Nếu
Cho phép
Người ta
Chôn vùi
Bao
Con trẻ
Thì
Người ta
Cũng
Được phép
Làm
Trụi lá
Cây rừng


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)