Vào ngày tết thiếu nhi
Ném xuống
Các đồ chơi
Thay cho những trái bom

Nhà nghiên cứu thị trường
Nói: hiển nhiên
Điều đó
Sẽ gây ra những ấn tượng lớn lao

Đúng thế
Nó đã gây ra
Một ấn tượng mạnh mẽ
Đối với toàn thế giới chúng ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)