Đừng hoài nghi
Người nào
Nói với anh:
Tôi sợ

Nhưng hãy sợ
Người nào
Nói với anh:
Rằng tôi không hoài nghi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)