Đè đầu các anh, giặc Tác-ta cưỡi cổ
Thế mà các anh vẫn cứ kiêu căng
Trên đất Ma-tê Thượng Đế chính các anh
Tiến lên đi, những người Hung vô sản!

Còn gì đẹp, còn gì sán lạn
Hỡi các anh bên cạnh Tít-xa này
Buồn khổ lắm, nơi nào như thế nữa
Thế giới nào nhiều xiềng xích như đây?
Bao nhiêu người chết đói phơi thây?

Đói bánh mì, đói cả Ngôn từ
Đói cái Đẹp dồn các anh bước gấp
Chưa bao giờ chân lý thuộc về dân
Độc ác thay nhiều Nê-rô bạo chúa!
Các anh là Ngày mai, các anh là Hôm nay!

Tôi ốm đau chỉ biết đợi chờ hoài
Dũng sĩ anh hùng tôi xin chịu bó tay
Trái tim tôi cùng các anh chiến đấu
Bay cùng các anh tâm hồn tôi sôi máu
Hỡi người Hung vô sản, các anh em!


Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)