Là lãnh đạo sáng suốt, thì lợi ích đất nước là trên hết, phải giữ đạo đức trong sạch liêm khiết của người lãnh đạo để được lòng dân tin yêu. Người ta vẫn nói ngàn đời nay, Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ!!

Thiên đàng địa ngục không tự nhiên mà có, mà là do bản thân tạo ra!!
donvidodientroR
https://oan-inh-duy-manufacturer.business.site/
https://business.google.c...ts/l/17411659916894735360
https://business.google.c...ts/l/16802770093697007992