tôi đây. bạn cũ. tâm nghìn Phật
mỗi Phật nghìn tay. em-Pháp-Hoa
dốc gió. đêm lầy kinh-cứu-khổ
xin tế độ tôi những thiệt thà

tôi đây. bạn cũ. từ ngay hết
chẳng nắng mưa nào chia biệt ta
cảm ơn huệ nhãn em khai mở
tiền kiếp xưa mình đã có nhau

bạn cũ. còn đây đêm rất thấp
tóc nồng da thịt. phấn son thơm
hôm nay quỳ dưới chân Bồ Tát
tụng một pho tình-yêu-hoa-nghiêm

bạn cũ. tôi đây. vô lượng kiếp
tứ đại giai không. chỉ giữ tình
hãy trì mật-chú kinh chung-thuỷ
để thấy trong nhau có niết bàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]