Vụ đông vừa dứt vụ xuân qua,
Cày cấy chỉ mong kịp tiết mùa.
Ước muốn cả nhà no ấm áo,
Vẫn lo địch hoạ, tai trời xa.