Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/06/2015 14:40 bởi hongha83
Dương Huy Chi 楊徽之 (921-1000) nhà thơ lớn đầu Tống, tên chữ là Trọng Do 仲猷, người Phố Thành (nay thuộc Phúc Kiến), đỗ tiến sĩ năm Hiển Đức đời Hậu Chu. Ông đã trải các chức Trước tác tá lăng, Hữu thập di. Khi đậu Nghiễm soạn lại Kinh lễ, nhạc, Huy Chi có dự. Năm đầu Càn Đức nhà Tống, ông làm lệnh Thiên Hưng; đầu Thái Bình Hưng Quốc về kinh, ông dâng len mấy trăm bài thơ, được Thái Tông thưởng thăng thị Ngự sử quyền phán bộ Hình. Sau tham dự biên toản Văn uyển anh hoa, soạn 180 quyển thơ, quan đến Hàn lâm thị độc học sĩ, có 20 tập văn, nay thất truyền.