Ngâm ngắm Hán Dương đứng tựa cầu
Núi cao rải khắp lớp đài lầu
Khách say chó sủa sau rào trúc
Sư giặt hạc theo tận bến rêu
Chưa dứt chuông thưa nghe gió lạnh
Vừa chìm trăng xế thấy đèn câu
Thuyền bên đêm vắng đường đi hỏi
Buồm hướng Ba Lăng sáng nối nhau


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)