Những ngày xuân bệnh thêm vì nhớ
Hướng cửa tây gảy dở tỳ bà
Giỏi giang đoán mệnh, người già
Liền xin gọi đến một bà Liễu Châu

tửu tận tình do tại