Trăm dặm đường xa ngựa ruổi giong
Thơ đề giọt máu núi Thanh Phong
Thiên thai dòng nước hoa đào ấy
Nào giống Ba Lăng nước vẫn trong


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)