Giời già theo đất, thiếp theo binh
Giời đất không tình thiếp có tình
Dòng máu đỏ tuôn thành ráng đỏ
Ngấn rêu xanh tận hoá sông xanh
Đàn Tương, cam chịu dây tơ đứt
Kèn Rợ, không màng dịp phách nhanh
Tiếng cuốc tiêu hồn kêu dưới nguyệt
Gió thu không lệ chép lời minh


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)