Nhường ngôi Di đã là chuyện lạ
Lại không hay Trời đã đổi đời
Vua bạo ngược, phải diệt thôi
Hai ông cứu Trụ ai thời lạ hơn ?

tửu tận tình do tại