Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 26/11/2013 06:14 bởi Vanachi
Chu Đàm 周曇 năm sinh và mất không rõ, thi nhân đời Đường mạt. Ông từng giữ chức Quốc Tử trực giảng. Trước tác có "Vịnh sử thi" 詠史詩 8 quyển, được "Toàn Đường thi" biên thành 2 quyển, tổng cộng 193 bài.