Đêm ngày bận rộn việc nông tang,
Dám hỏi dư thừa được lắm chăng?
Mẹ cháu cười xoà, chân núi chỉ,
Tiểu mạch xanh xanh, đại mạch vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.