Dương Vân Nga lấy vua Ngô Xương Văn sinh ra Ngô Nhật Khánh cát cứ 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh lấy Dương Thị để bức hàng Nhật Khánh, gả con gái cho Nhật Khánh. Dương Vân Nga làm Hoàng hậu nhà Đinh và tiền Lê nhà Ngô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)