Con chim trong cơn gió mạnh
Nhanh nhẹn chuyển chiều

Em thiếu niên cúi nhặt
Một đồng tiền xu

Dây nho trên giàn mơ mộng
Vươn dài những vòi tơ cong

Con sóng bể rút lại
Để lưng sóng thành vồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)