Mưa đầy mặt, đẫm vai,
Trên cột buồm sấm dậy.
Mình gặp nhau thế đấy,
Như bão gặp con thuyền.

Em không muốn biết trước –
Điều gì đang đợi chờ.
Nát tan trong đau khổ,
Hay hạnh phúc tràn bờ.

Như con thuyền trong bão
Em sợ, nhưng vui nhiều...
Không tiếc rằng đã gặp.
Không sợ mình đang yêu.