Hè nắng, thu mưa, đông lại sâu,
Năm nay mùa lúa biết bao sầu.
Bỉ nho chớ nói câu điều nhiếp,
Toà đẹp cơm ngon có đáng đâu.
Giời gieo tai ách khổ dân chưa?
Cùng kiết muôn nhà đã xác xơ.
Mưa gió đêm qua heo lạnh lắm,
Ngoài đường chi thiếu kẻ bơ vơ.

tửu tận tình do tại