Kết lũ năm ba bạn cặp kè,
Duyên đâu giải cấu khéo thè be.
Đã bưng bít mặt cùng trời đất,
Sao hổ hang lòng với ngựa xe.
Trẻ lẩn thẩn dạo qua đàng liễu,
Già lơ thơ ở dưới cỗi hoè.
Chào cũng ngỡ, không chào cũng ngỡ,
Hùm ở non cao há chẳng thè.


Bài thơ này được Đông Hồ đăng trên Nam Phong tạp chí với ghi chú từ khi Tôn Thọ Tường ra làm quan với Pháp, Bùi Hữu Nghĩa vốn là bạn nay tuyệt giao, có khi gặp thì cũng lánh mặt, nên làm bài thơ này để ngụ ý.

Có sách lại cho bài thơ này là của Tôn Thọ Tường.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 107, 7-1926