Con chim thì ta biết nó bay
Con chóc thì ta biết nó nhảy
Con châu chấu thì ta biết nó chuồn chuồn
Nhưng chuồn chuồn là gì
Thì đó là điều ta không biết


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973