15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (170 bài thơ)
- Phan Bội Châu (211 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 20/02/2019 13:16 bởi tôn tiền tử
Bình Phú tổng đốc 平富總督 tức tổng đốc Bình Định, Phú Yên, chưa rõ là ai, thân thế và sự nghiệp, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.