Cuộc đời tôi không phải là bó đuốc
Mà chỉ là một cây nến tồi tàn
Người ta cho ngọn bấc sồi uống nước
Rồi sau chủ động thổi tắt luôn

Nhưng nếu bị tắt đi vô ích
Nó vẫn gượng lên để cháy lom dom
Nước dù chảy tong tong hay từng giọt
Công việc rủi ro trên bề mặt vẫn còn


Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)