Chắc khó tạo cho em, người yêu dấu,
Nhưng em tin rồi, vì bởi khát khao!
Nguyên do rằng: không; hồn em: thế sao!
Và đôi ta cố không vào cõi chết!